Polityka prywatności i plików cookies

 

 

Podstawowe cele Polityki prywatności 

 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu https://www.hotelowe.co, https://www.hotelowe.pl, https://www.awek.eu

, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez

Comfort-Pur Grzegorz Popiołek z siedzibą w Toruniu ul. Przy Lesie 4A, 87-100 Toruń, NIP:PL8791756401, numer Regon: 8791756401, zwaną dalej „Comfort-Pur”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Comfort-Pur towary i usługi.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Comfort-Pur nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Comfort-Pur Grzegorz Popiołek z siedzibą w Toruniu ul. Przy Lesie 4A, 87-100 Toruń,

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, użytkownik Serwisu może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@comfort-pur.eu

 

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

1.     W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

2.     W momencie otworzenia podstrony Serwisu „Salony” Użytkownik otrzymuje zapytanie, czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

3.     Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

4.     Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

5.     W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez Comfort-Pur towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

6.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie wymagane w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie organizowanym w ramach Serwisu.

 

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

1.     Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

2.     Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Comfort-Pur wobec Użytkownika.

3.     Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

4.     W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

5.     W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Comfort-Pur zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 

6.     Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

7.     Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

8.     Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. szukając danych o położeniu naszych Salonów firmowych w pierwszej kolejności zostaną wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika.

9.     Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

1.     Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku rejestracji użytkownika w Serwisie, zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

3.     Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

4.     Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.

 

Uprawnienia Użytkowników

1.     Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2.     W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.     W oparciu o dane osobowe Użytkowników, dochodzić może do ich profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, może dochodzić do przedstawiania Użytkownikom dobrane do ich zainteresowania inne produkty, które mogą ich zainteresować, jak również aby wyświetlane treści lepiej odpowiadały potrzebom Użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Polityce.

4.     Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

5.     Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

Pliki cookies

1.     W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2.     Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu) oraz badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

3.     W Serwisie wykorzystujemy m.in. pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
1) remarketing,
2) kategorie zainteresowań,
3 )podobni odbiorcy,
4) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
5) kierowanie demograficzne i na lokalizację.

4.     Korzystamy z usług retargetingu personalizowanego, które pozwalają dostarczać Państwu najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w naszych serwisach. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o Państwa aktywność w serwisie. Oczywiście mogą Państwo wypisać się z tego typu usług postępując zgodnie z instrukcją na stronie:  (wystarczy kliknąć OPT OUT), bądź ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej. 

5.     Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
1) sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
2) trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
3) własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis Comfort-Pur oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Comfort-Pur, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

 

Pliki cookies zamieszczane w serwisie zostały wykazane w tabeli umieszczonej pod adresem:

  

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

1.     Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

2.     Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

3.     Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

4.     Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

5.     Szczegółowy wykaz jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy w naszym Serwisie, znajduje się pod poniższym adresem: www.lozka-hotelowe.pl

6.     Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 

INTERNET EXPLORER

1.     "Narzędzia"

2.     "Opcje internetowe"

3.     "Blokuj wszystkie cookies"

Więcej informacji - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

1.     "Menu Chrome" w prawym górnym rogu

2.     "Ustawienia"

3.     "Pokaż ustawienia zaawansowane"

4.     "Ustawienia treści" w sekcji prywatność

5.     "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Więcej informacji - Chrome

FIREFOX

1.     "Narzędzia"

2.     "Opcje"

3.     "Prywatność"

4.     Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"

5.     Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Firefox

OPERA

1.     "Ustawienia"

2.     "Preferencje"

3.     "Zaawansowane"

4.     "Ciasteczka"

5.     Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Opera

SAFARI

1.     "Ustawienia" w prawym górnym rogu

2.     "Preferencje"

3.     "Prywatność"

4.     Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

 

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Comfort-Pur przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Comfort-Pur, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Comfort-Pur jako administratora danych.

 

Kontakt

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: Comfort-Pur ul. Przy Lesie 4A 87-100 Toruń, biuro@comfort-pur.eu

Na adres: Comfort-Pur ul. Przy Lesie 4A 87-100 Toruń, biuro@comfort-pur.eu, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Comfort-Pur przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

Profilowanie


Dzięki wykorzystaniu rozwiązań i technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu Twoich danych i zachowania w Internecie przez Comfort-Pur oraz jego partnerów, możemy zadbać by wyświetlane Ci treści lepiej odpowiadały na Twoim potrzebom. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych łatwiej będzie Ci znaleźć to czego szukasz i potrzebujesz.

Te treści mogą istotnie wpływać na Twoje decyzje zakupowe – dlatego propozycja jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Comfort-Pur korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie, w celu prezentowania Ci dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji o Tobie, również w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje – chyba, że wyrazisz na to odrębną zgodę), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych Ci informacji. Technologią taką posługują się również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy, którzy również mogą instalować takie pliki na Twoim urządzeniu podczas Twojego korzystania z naszych usług. Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli korzystać z tej technologii w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, prosimy wyraź na to zgodę, np. przechodząc do naszego serwisu i umożliwiając nam takie działanie w ramach ustawień Twojej przeglądarki.

 

Kiedy można odwołać zgodę na korzystanie z cookies?

 

Zgoda może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

 

Co jeśli zrezygnujesz z cookies?

 

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywał taką samą ilość reklam, nie będą one jednak dostosowane do Twoich aktualnych potrzeb i preferencji.

 

Jak będzie działać serwis bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku Twojej zgody wciąż jednak mogą na Twoim urządzeniu zapisywać się pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony (związane np. z zapamiętaniem Twojego loginu i preferowanych ustawień). Możesz zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej, ale niektóre części naszej strony nie będą wtedy działać prawidłowo.

 

Czy cookies to dane osobowe i kto może nimi administrować?

 

W zakresie w jakim uzyskane za pośrednictwem powyższej technologii informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, co do zasady ich administratorem jest Comfort-Pur ul. Przy Lesie 4A 87-100 Toruń, chyba że wyrażasz również dodatkową zgodę na ich przetwarzanie przez naszych partnerów – w takim wypadku również oni mogą stać się administratorem Twoich danych osobowych.

Istnieje kilka podstaw przetwarzania tak uzyskanych danych osobowych. Z jednej strony podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda na korzystanie z technologii wykorzystującej głównie pliki cookies oraz nasz uzasadniony interes, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych na  https://hotelowe.co oraz działania marketingowe (a także uzasadniony interes naszych partnerów jako strony trzeciej, który stanowi ich marketing, przy czym w takim wypadku nie mają oni dostępu do Twoich danych).

Z drugiej strony, w zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda.

 

Co zyskujesz dzięki przetwarzaniu danych?

 

Dodatkowo jeśli masz co najmniej 18 lat – analiza Twoich interakcji z naszymi serwisami może nam służyć również do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Twoich preferencji, które w sposób istotny mogą wpływać na Twoje decyzje konsumenckie –– w takim wypadku prosimy jednak o wyrażenie zgody na takie nasze działania. Od regularnego „profilowania” (np. dostosowywania naszych komunikatów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz interakcji na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci.

Im częściej będziesz korzystać z naszych usług i robić zakupy w naszym sklepie, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. W takim wypadku podstawą takiego działania jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Pamiętaj, jej brak może spowodować ograniczenie ilości i jakości dostępnych dla Ciebie promocji i ofert specjalnych.

 

Kiedy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

 

Możesz ją w dowolnym momencie cofnąć - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

 

Komu i w jakich okolicznościach możemy przekazać dane?

 

Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które pomagają nam prowadzić naszą stronę www i aplikację, np. wspierają nas w kampaniach marketingowych, serwisują nasze oprogramowanie, dostarczają, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, a także zapewniają bieżącą obsługę prawną przeprowadzają audyty etc., w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej.

Twoje dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie USA, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, kontaktując się z nami.

 

Jak długo możemy przetwarzać dane?

 

Uzyskane dane będziemy przetwarzać, w zależności od kwestii technicznych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia przez Ciebie tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików) lub odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.